วิสัยทัศน์
     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
 
พันธกิจ
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้ฐานความรู้และผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
เป้าหมาย
     เพื่อส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการเชื่อมต่อ
กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. เพื่อสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในการเป็นผู้ประกอบการ
3. เพื่อเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและ
การเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง
4. เพื่อเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและชุมชน ในด้านความร่วมมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
ยุทธศาสตร์
     ยุทธศาสตร์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คือการสร้างผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้และผลการวิจัย สิ่ง
ประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากล
 
กลยุทธ์
     จากยุทธศาสตร์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงนำมา
กำหนดเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน