บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานประจำ
สถานที่สอบ  ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒
วันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป