เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย ร่วมด้วยผู้ประกอบการ คุณ สิริวัฒน์ คงสุข อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ และผศ.ยงยุธ สุจิโต มีโอกาสได้ออกให้ความรู้ชุมชนวัดพิกุล ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในการเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ มีการสาธิตกระบวนการการเพาะ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ การเก็บเกี่ยว รวมถึงเทคนิคเฉพาะต่างๆแก่ชาวบ้าน ในการออกให้ความรู้แก่ชุมชนครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนการตลาดแก่ผู้ประกอบการเพิ่มตัวแทนจำหน่าย ผู้ที่สนใจอยู่ในพื้นที่เขตสทิงพระ สิงหนคร สนใจเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติผลงานวิจัยจาก มทร.ศรีวิชัย สามารถติดต่อผ่านผู้นำชุมชนวัดพิกุล  https://www.facebook.com/unlimitsprout?fref=ts