มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและบริการชุมชน โดยมีเป้าหมายนำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ชุมชนและสังคมไทย ได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความพร้อมของมหาวิทยาลัยทั้งด้านงานวิจัย นวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องจักร และพื้นที่การให้บริการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จึงมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) เพื่อให้หน่วย UBI ทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) ที่จะได้รับการดูแลให้มีการพัฒนาเติบโต โดยการใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต (Spin-off companies) รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้เชิงพาณิชย์เป็นการสร้างวงจรรายได้ ตลอดจนเกิดผลประโยชน์กลับสู่มหาวิทยาลัยและประเทศในระยะยาว
 
ภาษาไทย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาษาอังกฤษ Rajamangala University of Technology Srivijaya Business Incubator Center (RMUTSV-BIC)