ข่าวประชาสัมพันธ์

 ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนั้น ในการนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออกไปโดยขอให้ผู้สนใจติดตามการประกาศทางเว็ปไซต์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจต่อไป
แนบไฟล์เอกสาร: